Przejdź do treści

Telefon dyżurny

ZASADY, CEL i ZADANIA DYŻURU TELEFONICZNEGO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w ŻYRARDOWIE

 

 1. Zasady ogólne.

Podstawą powołania pracownika PSSE w Żyrardowie pełniącego dyżur przy TELEFONIE DYŻURNYM, są zadania nałożone na Państwową Inspekcję Sanitarną oraz wytyczne głównego inspektora sanitarnego dotyczące utrzymywania systemu łączności i dyżurów przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w systemie zarządzania kryzysowego.

 1. Cel organizacji dyżuru.

Celem organizacji dyżuru jest zapewnienie możliwości operatywnego działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie w sytuacjach kryzysowych wynikających z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze sanitarno-epidemicznym, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1)      higieny środowiska;

2)      higieny pracy w zakładach pracy;

3)      higieny radiacyjnej;

4)      higieny procesów nauczania i wychowania;

5)      higieny wypoczynku;

6)      zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

7)      higieniczno – sanitarnym, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie w/w zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej oraz przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo – zdrowotnej.

Utrzymywanie łączności telefonicznej z PPIS w Żyrardowie, PWIS lub jego zastępcą w Warszawie oraz współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (WCZ MUW) oraz z Dyżurnymi PPIS województwa mazowieckiego wynikającego z zakresu kompetencyjnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w sytuacjach, które tego wymagają.

 

 1. Zadania realizowane przez Dyżurnego.

Dyżurny pracownik PSSE w Żyrardowie może reagować tylko do incydentów, zdarzeń wynikłych na obszarze powiatu żyrardowskiego, do jego zadań należy:

 • utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego z PPIS w Żyrardowie, PWIS w Warszawie lub z jego zastępcą poza godzinami pracy w czasie wystąpienia incydentów wynikłych z sytuacji kryzysowych w obszarze zdrowia publicznego, dotyczącego działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • wykonywanie innych czynności zgodnie z poleceniami PPIS w Żyrardowie, PWIS w Warszawie lub jego zastępcy będących w obszarze odpowiedzialności,
 • utrzymywanie współdziałania z Dyżurnym Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Dyżurny WCZK) w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej wynikającej z obszaru działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • wsparcie postępowania Dyżurnego PCZK, WCZK w czasie zaistniałych sytuacji kryzysowych na terenie województwa mazowieckiego dotyczących obszaru odpowiedzialności Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • wsparcie merytoryczne postępowania Dyżurnych wyznaczonych przez PPIS województwa mazowieckiego w czasie incydentów zaistniałych z sytuacji kryzysowych na terenie powiatu dotyczących obszaru odpowiedzialności Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz udział w koordynowaniu działania Dyżurnych PPIS województwa mazowieckiego w reagowaniu na zdarzenia dotyczące podjęcia niezidentyfikowanej przesyłki,
 • zapoczątkowanie procesu dochodzenia epidemicznego, kiedy wymaga tego sytuacja,
 • zapoczątkowanie procesu zwołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego na polecenie Dyrektora PSSE w Żyrardowie w Warszawie oraz uczestnictwo w jego pracach,
 • współdziałanie z Dyżurnym Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie w rozwiązywaniu zaistniałych zdarzeń wynikających z zadań nałożonych na PPIS w Żyrardowie
 • sporządzanie meldunku z przebiegu dyżuru w formie ustalonej.
 1. Pełnienie dyżuru.

Dyżurny pełni dyżur telefoniczny po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy. Dyżur pełniony jest w dni powszednie w godzinach 15.00 do 20.00; natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach 10.00 – 15.00.

Telefon Dyżurnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie:667 973 707.

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie: 502 171 171.

Telefony dyżurne:

(proszę dzwonić tylko w nagłych wypadkach)

Dyżur pełniony  jest całodobowo do odwołania.

             667 973 707

             665 006 722

Zasady wchodzą w życie z dniem 01-08-2019r.