Przejdź do treści

BEZPIECZNE WAKACJE 2019

BEZPIECZNE WAKACJE 2019

Rozpoczynają się wakacje. Mamy nadzieję, że czas wolny od zajęć szkolnych będzie spędzony przez dzieci i młodzież zdrowo i bezpiecznie. Nad tym będzie czuwała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie. Na bieżąco są sprawdzane warunki sanitarno-higieniczne w placówkach wypoczynku w zakresie zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, prowadzenia zdrowego żywienia, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji opieki medycznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie podaje garść przydatnych informacji, które warto zapamiętać i stosować wedle potrzeby:

 1. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, należy sprawdzić, pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany? Informacje na ten temat - na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.
 2. Przy wyborze formy wypoczynku dla swojego dziecka (czy to wyjazdowa, czy w miejscu zamieszkania), należy mieć na względzie stan jego zdrowia, predyspozycje i stopień samodzielności.
 3. Planując podróż za granicę, należy sprawdzić, jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane.
 4. Należy zwracać uwagę na jakość, świeżość jedzenia, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Przechowywać żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymywać czystość, myć owoce i warzywa, zwracać uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. PSSE w Żyrardowie stoi na straży bezpieczeństwa żywności i żywienia, ale wiele zależy od bezpośrednich decyzji każdego z nas.
 5. Należy obserwować  prognozy pogody. Dostosowywać ubiór do aktualnej aury, ale też planować aktywności do pogody. 
 6. Idąc do klubu / dyskoteki należy zawsze mieć na oku swoją szklankę lub kieliszek. Trzeba uważać na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, szczególnie młodych osób, budzi podejrzenia –  proszę się nie wahać, reagować!
 7. Należy porozmawiać z dzieckiem, jeśli jedzie samo na obóz, o przestrzeganiu kilku istotnych zasad własnego bezpieczeństwa. Powinno pamiętać, że:
 • nie należy zbliżać się do obcych zwierząt, nawet jeśli robią wrażenie łagodnych,
 • do zabawy wybierać miejsca bezpieczne oraz zawsze trzeba przekazywać opiekunom, dokąd wychodzi i informować ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. o obcych, zaczepiających je ludziach, zakupach z nieznanego źródła itp.),
 • jego podstawowym opiekunem będzie wychowawca i to na niego może liczyć, jeśli potrzebuje pomocy, rady lub wsparcia albo jest chore. Należy także podkreślić, że bez wiedzy wychowawcy nie można wychodzić poza teren kolonii nawet bardzo blisko,
 • trzeba pilnować swoich pieniędzy i najlepiej nie nosić ich wszystkich przy sobie lub powierzyć część opiekunowi,
 • nie wolno przyjmować od nieznanych osób jedzenia i napojów,
 • zawsze odmówić, gdyby ktokolwiek proponował mu alkohol, narkotyki czy psychoaktywne środki zastępcze (dopalacze) i o takiej sytuacji bezzwłocznie poinformować wychowawcę.
 • dokładnie myć ręce pod bieżącą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,
 • dbać o higienę osobistą, nie używać wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniać się i nie pożyczać ubrań,
 • nie pić napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku
 • dokładnie myć surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętać o właściwym przechowywaniu żywności, unikać zakupów wątpliwej jakości żywności
 • w razie niepokojących objawów samopoczucia i zdrowia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosić się do opiekuna lub wychowawcy.

Jeżeli dzieci wypoczywają na terenie powiatu żyrardowskiego, w razie wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca wypoczynku:

 • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

Dodatkowo został uruchomiony Serwis kąpieliskowy - jest systemem informacyjnym, który prezentuje wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin. Można tu sprawdzić informacje o kąpielisku oraz jakość wody przydatnej do kąpieli.

Podstawowe numery telefonów alarmowych:

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

986 – Straż Miejska

112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych

0  800 060 800 - bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dt. Nowych Narkotyków (dopalaczy)

0 801 199 990 - Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii

 

 

Informacja o działaniach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie
w zakresie zapewnienia bezpiecznego przebiegu wakacji oraz nadzoru sanitarnego nad placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży
(stan na dzień 12 lipca 2019r).

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadza szereg akcji edukacyjnych, prowadzona jest oświata zdrowotna i promocja zdrowia mająca na celu propagowanie zasad bezpiecznego letniego wypoczynku, popularyzacji wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych zachowań w miejscach publicznych,lasach i nad wodą, uświadamiała o ryzykownych zachowaniach w czasie kąpieli wodnych i słonecznych,podnosi wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialność za własne zdrowie,pogłębiała wśród społeczności lokalnej wiedzę na temat zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze, profilaktyki zatruć pokarmowych w tym grzybami, wścieklizny, zapobiegania wypadkom i urazom.

Jest prowadzony stały nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym wypoczywających dzieci i młodzieży w placówkach wypoczynku w miejscu zamieszkania i w formie wyjazdowej, uwzględniający m. in. stan sanitarno-higieniczny części mieszkalnej,warunki do utrzymania higieny osobistej (zapewnienie ciepłej wody, standardy dostępności do urządzeń sanitarnych, stan higieniczny pomieszczeń sanitarnych), warunki do prowadzenia zajęć edukacyjnych (stan techniczno-sanitarny pomieszczenia i wyposażenia), przestrzeganie limitu miejsc w placówce,stan zdrowia uczestników wypoczynku. Nadzór jest prowadzony wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Ponadto na dzień dzisiejszy prowadzony był nadzór nad jakością wody w wodociągach i na pływalniach oraz nad stanem sanitarno-technicznym kontrolowanych obiektów. W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” kontrolowane są takie obiekty jak:

 1. Kąpielisko „Zalew Żyrardowski” w zakresie
 • kontrola stanu higieniczno-sanitarnego w obiekcie
 • kontrola wody na podstawie badań próbek wody
 1. Pływalnia w obiekcie „AQUA Żyrardów” Sp. z o. o. w zakresie
 • kontrola stanu higieniczno-sanitarnego w obiekcie
 • kontrola wody na podstawie badań próbek wody
 1. Kompleks Basenów Termalnych w Mszczonowie w zakresie
 • kontrola stanu higieniczno-sanitarnego w obiekcie
 • kontrola wody na podstawie badań próbek wody
 1. Pływalnia w Hotelu Business & SPA w zakresie
  1. kontrola stanu higieniczno-sanitarnego w obiekcie
  2. kontrola wody na podstawie badań próbek wody
 2. Obiekty sportowe
 • Hala sportowa w obiekcie „AQUA Żyrardów” Sp. z o. o.
 • Hala sportowa przy ul. Chopina
 • Hala sportowa w obiekcie OsiR Mszczonów

W w/w obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości. Nadzór nad obiektami jest kontynuowany.

 

Jest prowadzony stały nadzór nad bezpieczeństwem żywności tj.:

 • prowadzenie nadzoru nad żywieniem, żywnością i przedmiotami użytku w placówkach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży podczas kolejnych turnusów, ocena wyżywienia na podstawie jadłospisów dekadowych,
 • kontynuacja wzmożonego nadzoru nad obiektami żywności i żywienia, zwłaszcza w zakresie identyfikowalności dostawców żywności oraz dokumentacji z dostawy towarów i przestrzegania zasad GHP/GMP i prawidłowości realizacji HACCP,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli w lodziarniach, ciastkarniach i automatach do lodów w zakresie zachowania łańcucha chłodniczego,
 • pobieranie prób lodów do badań,
 • kontrola warunków sanitarnych w obiektach gastronomicznych zlokalizowanych przy obiektach rekreacyjnych.

 

Jest prowadzony stały monitoring:

 1. występowania chorób zakaźnychna terenie powiatu ze szczególnym zwróceniem uwagi naprewencję występowania zbiorowych zatruć pokarmowych, ognisk niebezpiecznych chorób zakaźnych np. odry, inwazyjnej choroby meningokokowej. Wspierane będą również akcje prewencyjne, propagujące bezpieczne i higieniczne zachowania w wyjazdowych formach wypoczynku, jak i w placówkach wypoczynku w miejscu zamieszkania.
 2. pracodawców prowadzących prace budowlane i ziemne z akcją edukacyjną dot. zabezpieczenia placów budów i miejsc mogących stanowić zagrożenie wypadkiem dla osób a szczególnie dzieci przypadkowo na ich terenie przebywających.

Aktualizowana jest na bieżąco strona internetowa PSSE, stanowiąca źródło wiedzy dotyczącej ewentualnych zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych dla osób wypoczywających na wakacjach oraz propagująca zachowania bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz eliminowania negatywnych, ryzykownych poczynań mogących skutkować utratą zdrowia czy życia. Są prowadzone czynności w zakresie przeciwdziałania zażywania Nowych Narkotyków. W zakładach pracy na terenie powiatu żyrardowskiego są prowadzone instruktaże na temat szkodliwych skutków zażywania Nowych Narkotyków. Instruktaże prowadzone są z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych tj. ulotek o w/w tematyce: „Stop dopalaczom bezpłatna infolinia”; ,,Biorąc nie jesteś sobą” ,,UWAGA ! Nowe Narkotyki”.

Wróć