Przejdź do treści

Uwaga! Informacje dla Powodzian

Już na początku września Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazał Ministerstwu Środowiska projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP), uwzględniające wyniki półrocznych konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, celem wszczęcia procedury legislacyjnej przyjęcia dokumentów w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
W dniu 28 września 2015 r. kierownictwo Ministerstwa Środowiska po konsultacjach wewnątrzresortowych zatwierdziło projekty rozporządzeń w sprawie przyjęcia PZRP dla 3 obszarów dorzeczy. Następnie w dniach 5-20 października 2015 odbyły się konsultacje publiczne oraz międzyresortowe. Obecnie projekty rozporządzeń podlegają kolejnym etapom procedury legislacyjnej, aby finalnie zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów i opublikowane, najpóźniej do dnia 22 grudnia 2015 r.

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym są głównym strategicznym dokumentem, który będzie kreować politykę Państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej przez najbliższe 6 lat tj. lata 2016-2021.

PZRP sporządzane są obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Powodziowej. W Polsce za opracowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, natomiast za PZRP dla regionów wodnych – Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Do 31 marca 2016 r. Polska oraz pozostałe kraje członkowskie zobowiązane są do przekazania raportu z wykonania PZRP do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z Dyrektywą Powodziową Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz pozostałe dokumenty strategiczne (Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego, Mapy Zagrożenia Powodziowego, Mapy Ryzyka Powodziowego) podlegają regularnemu przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji. Pierwsza aktualizacja PZRP ma zostać zrealizowana do 22 grudnia 2021 r.