Przejdź do treści

Odwołania i zażalenia

Odwołania i zażalenia

Odwołanie:
 • przysługuje stronie od decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie;
 • jest wnoszone do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie;
 • odwołanie trzeba wnieść w terminie 14 dni od wydania decyzji;
 • wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji; nie ma to jednak zastosowania, gdy:
  • decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
  • decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Zażalenie:
 • to środek zaskarżania postanowień wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie;
 • służy tylko, gdy KPA tak stanowi, jeżeli przepis tego nie reguluje zażalenie nie przysługuje;
 • zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia bądź ogłoszenia postanowienia, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie;
 • wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.