Przejdź do treści

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz 267)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach 9:00-11:00

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda. 

SKARGI I WNIOSKI MUSZĄ ZAWIERAĆ:
imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,  adres wnoszącego.

UWAGA:
skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimowe - pozostawia się bez rozpoznania.

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:  

- pisemnie
- za pomocą poczty elektronicznej
- za pomocą faksu
- ustnie (osobiście lub telefonicznie) do protokołu

- przezELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Skargi i wnioski zgłoszone telefonicznie należy potwierdzić drogą pisemną w ciągu 14 dni. Skargi i wnioski zgłoszone telefonicznie bez potwierdzenia pisemnego,traktowane będą jako anonimowe.

Skargi i wnioski przesłane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem, powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem w ciągu 14 dni.

TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW:

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie zgodnie z k.p.a. w terminie miesiąca od dnia wpływu. W przypadku, gdy załatwienie skargi/wniosku nie jest możliwe w ustawowym terminie, skarżącemu przekazywana jest informacja o przesunięciu terminu i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy. W razie potrzeby skarżący może być wezwany do przekazania dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku.