Przejdź do treści

Zadania

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA.

           

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia podejmuje zadania określone w art. 6 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, których podstawowym celem jest ochrona zdrowia ludzkiego oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych poprzez realizację programów edukacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych, działania informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa oraz poprzez organizację kampanii społecznych.

Szeroko pojęta działalność dydaktyczna, wychowawcza, informacyjna i programowa polega na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu, oraz nadzorowaniu działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia wśród społeczności lokalnej.

Sposób realizacji zadań zgodny jest z polityką jakości Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a kierunki podejmowanych działań wynikają z: wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zaleceń Ministerstwa Zdrowia, propozycji Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Europejskiej, porozumień zawartych z partnerami realizowanych przedsięwzięć, a także z sytuacji epidemiologicznej i bieżących potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu żyrardowskiego.

 

Realizujemy przedsięwzięcia zmierzające do zaznajomienia społeczeństwa z zasadami higieny i racjonalnego żywienia oraz metodami zapobiegania chorobom, w tym zakaźnym.

 

Pobudzamy społeczeństwo do odpowiedzialności za dokonywanie wyborów służących zdrowiu, jak i samej dbałości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Propagujemy zdrowy styl życia.

 

Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.

 

Realizujemy programy prozdrowotne o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, kampanie społeczne, akcje i imprezy prozdrowotne, narady, szkolenia, prelekcje, pogadanki, konsultacje i porady metodyczne i merytoryczne, instruktaże i rozmowy indywidualne. Udostępniamy materiały edukacyjno – informacyjne.