Przejdź do treści

Zadania

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA.

           

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia podejmuje zadania określone w art. 6 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, których podstawowym celem jest ochrona zdrowia ludzkiego oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych poprzez realizację programów edukacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych, działania informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa oraz poprzez organizację kampanii społecznych.

Szeroko pojęta działalność dydaktyczna, wychowawcza, informacyjna i programowa polega na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu, oraz nadzorowaniu działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia wśród społeczności lokalnej.

Sposób realizacji zadań zgodny jest z polityką jakości Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a kierunki podejmowanych działań wynikają z: wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zaleceń Ministerstwa Zdrowia, propozycji Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Europejskiej, porozumień zawartych z partnerami realizowanych przedsięwzięć, a także z sytuacji epidemiologicznej i bieżących potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu żyrardowskiego.

 

Realizujemy przedsięwzięcia zmierzające do zaznajomienia społeczeństwa z zasadami higieny i racjonalnego żywienia oraz metodami zapobiegania chorobom, w tym zakaźnym.

 

Pobudzamy społeczeństwo do odpowiedzialności za dokonywanie wyborów służących zdrowiu, jak i samej dbałości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Propagujemy zdrowy styl życia.

 

Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.

 

            Realizujemy programy prozdrowotne o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim

i lokalnym, kampanie społeczne, akcje i imprezy prozdrowotne, narady, szkolenia, prelekcje, pogadanki, konsultacje i porady metodyczne i merytoryczne, instruktaże

i rozmowy indywidualne. Udostępniamy materiały edukacyjno – informacyjne.

Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce

Od 2007 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna jest koordynatorem działań w ramach Narodowego „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.
W ramach profilaktyki palenia tytoniu Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żyrardowie podejmowała

i podejmuje następujące zadania:

1. Realizacja krajowych programów edukacyjnych:

2. Realizacja akcji i kampanii społecznych:

 • obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja)
 • obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada)
 • obchody Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia)

Prowadzimy również comiesięczny monitoring dotyczących sytuacji w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Działania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS są realizowane w oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego 

Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016. Podejmowane są działania dotyczące profilaktyki zakażeń HIV wśród ogółu społeczeństwa oraz wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz promocję testowania w kierunku HIV.

Realizowane są także działania w zakresie kampanii społecznych ogłaszanych przez Krajowe Biuro ds. AIDS. Corocznie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, w ramach którego odbywają się imprezy edukacyjno – artystyczne, konkursy, prelekcje, pogadanki etc.

Kampanie społeczne:

 

„JEDEN TEST. DWA ŻYCIA. ZRÓB TEST NA HIV. DLA SIEBIE I SWOJEGO DZIECKA™”
 
Ogólnopolska kampania edukacyjna Krajowego Centrum

ds. AIDS, pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV

dla siebie i swojego dziecka- skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentkina badania w kierunku HIV. Kampania przypominała, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.

Celem kampanii było zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

 

„ZNAM REKOMENDACJE PTN AIDS. ZALECAM TEST NA HIV”         

 

Kampania Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV skierowana była do środowisk medycznych, a w szczególności do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe również do ogółu społeczeństwa.

„ZRÓB TEST NA HIV”

 

 

Kampania „Zrób test na HIV” miała na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz promocję testowania w kierunku HIV w punktach konsultacyjno – diagnostycznych, gdzie test można wykonać bezpłatnie i anonimowo. Badanie połączone jest z profesjonalnym poradnictwem okołotestowym, doradca informuje o przebiegu badania, interpretacji wyniku, szacuje ryzyko zagrożenia, jest również obecny przy otrzymaniu wyniku, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości, zaś w przypadku wyniku pozytywnego udzielić wsparcia i wskazać dalszą drogę postępowania.

 

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

  

Realizowanyw ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW), Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (IMP), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN). Projekt rozpoczął swą realizację 1 lipca 2012 r., a jego zakończenie przewidziane jest na koniec grudnia 2016 r. Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

 

Projekt adresowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym miedzy 15-tym a 49-tym rokiem życia oraz do rodzin kobiet z grupy docelowej, lekarzy, nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pracowników wybranych zakładów pracy, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także do ogółu społeczeństwa będącego adresatem kampanii społecznej. W ramach tego projektu szkoły ponadgimnazjalne realizują program: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

 

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”         

Program skierowany jest do uczniów V i VI klas szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, zwiera również wytyczne dla dyrektorów szkół w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności w sklepikach szkolnych.

Adresatami programu są uczniowie klas I - III szkół gimnazjalnych i klas V - VI szkół podstawowych oraz ich rodzice i opiekunowie.

 

Propagujemy zdrowy styl życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym,

Wpływamy na kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia

i uprawiania aktywności fizycznej,

 

Główny cel programu, czyli zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, został osiągnięty. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka. Ich postawy i zachowania zmieniły się z biernych na czynne, bowiem zdobyli nawyki samodzielnego działania na rzecz własnej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się. Otrzymali rzetelną wiedzę i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. Potrafią obliczyć kaloryczność produktu. Wiedzą, że nieprawidłowa dieta, obfitująca w tłuste, smażone potrawy i „Fast Food”, połączona z siedzącym trybem życia prowadzi do otyłości, która otyłość pociąga za sobą zwiększone ryzyko wielu groźnych chorób.

 

W realizacji programu wspierały nas dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna, rodzice, pielęgniarki szkolne a także urzędy miast i gmin, stowarzyszenia, placówki oświaty, kultury, zakłady pracy i instytucje.

 

PROGRAM   „WYBIERZ ŻYCIE-PIERWSZY KROK”

 

Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest na Mazowszu od 2008 roku w oparciu o aktualna metodykę w niezmienionej wersji. Inicjatywa programu zrodziła się z kampanii edukacyjnej pod tym samym tytułem prowadzonej przez Inspekcję Sanitarną w województwie mazowieckim od początku 2007 roku. Motorem do podjęcia działań edukacyjnych w tym kierunku były niepokojące statystyki dotyczące przede wszystkim niskiej zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne. Głównym celem programu jest edukacja młodzieży w wieku 16 - 19 lat (dziewczęta i chłopcy) oraz ich rodziców

i nauczycieli w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez:

- zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wpływu wirusa HPV na jego powstawanie;
- podniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna);
- motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;
- przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;
- dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

 

PROGRAM  „ZDROWE PIERSI SĄ OK !”

 

Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w  zakresie profilaktyki raka piersi.

Efektem realizacji programu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV

i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców i opiekunów.

Przedstawiono informacje o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna).

Dostarczono wiedzę na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.

Poinformowano o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

 
Władze miasta wspierają działania związane z wczesną wykrywalnością nowotworów poprzez finansowanie i zorganizowanie możliwości badań dla kobiet w środowisku lokalnym.
PROGRAM „CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI!”

 

Dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy powiatu żyrardowskiego zdobywali wiedzę : jak chronić się przed pokąsaniem przez kleszcze i chorobami przez nie przenoszonymi i jak można ograniczyć ryzyko kontaktu z kleszczem oraz, że mogą skorzystać z pomocy lekarskiej w usunięciu kleszcza.

 

Realizowaliśmy również szereg działań nieprogramowychw formie doraźnych akcji edukacyjno-informacyjnych oraz kampanii, podejmowanych ze względu na różnorodne zagrożenia zdrowotne,, w szczególności:

 

 • Profilaktyka używania nowych narkotyków („dopalaczy”),            

 

Kampania miała na celu uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem „dopalaczy”. Odbiorcami akcji była nie tylko młodzież,
ale również rodzice, nauczyciele oraz inne osoby, które mają kontakt z młodzieżą.
 
 
Ø  Akcja letnia i zimowa

  

                 

 

Każdego roku w okresie ferii zimowych i wakacyjnym staramy się dotrzeć do jak największej grupy dzieci, młodzieży i osób dorosłych, przebywających w palcówkach letniego wypoczynku z edukacją na temat bezpieczeństwa. Propagujemy zasady bezpiecznego wypoczynku, popularyzujemy wiedzę dotyczącą właściwych i bezpiecznych zachowań w miejscach publicznych, lasach i nad wodą, uświadamiamy o ryzykownych zachowaniach w czasie kąpieli wodnych i słonecznych, uczymy odpowiedzialności za własne zdrowie. Pogłębiamy również wiedzę na temat zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze, profilaktyki zatruć pokarmowych w tym grzybami, wścieklizny, zapobiegania wypadkom i urazom.

 

 • Kampania Zaszczep w sobie chęć szczepienia,
 • Od samobadania piersi do mammografii,
 • Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych, Profilaktyka wszawicy i świerzbu,
 • Profilaktyka zatruć pokarmowych, w tym zatruć grzybami,
 • Światowy Dzień Zdrowia,
 • Światowy Dzień Wiedzy o Antybiotykach,
 • Festiwal Piosenki o Zdrowiu,
 • Profilaktyka próchnicy „Chroń dziecięce uśmiechy”
 • Światowy Dzień Głodu: „Podziel się posiłkiem”

 

Wszystkie przedsięwzięcia realizujemy za pomocą różnorodnych form i metod pracy: min. prowadziliśmy edukację poprzez wykłady, prelekcje, narady, pogadanki, instruktaże, porady metodyczne, konsultacje metodyczne i merytoryczne, rozmowy indywidualne. Organizujemy konkursy plastyczne, konkursy wiedzy, festiwal piosenki o zdrowiu, imprezy prozdrowotne, turnieje, narady i szkolenia, rozdawnictwo materiałów akcydensowych, emisję filmów, ekspozycje wizualne, wywiady w prasie i lokalnej telewizji, audycje i artykuły w mediach lokalnych oraz publikacje na naszej stronie internetowej.

Nasze działania są możliwe ze względu na szeroką współpracę środowisk szkolno-przedszkolnych, wsparcia ze strony władz samorządowych, pozyskanej pomocy ze strony instytucji i współdziałających organizacji oraz Wolontariuszy.