Przejdź do treści

Pliki do pobrania

Wykaz dokumentów, które należy złożyć, aby uzyskać zatwierdzenie lub rejestrację zakładu

  1. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej łub Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  3. Akt własności lub Umowa najmu lokalu.
  4. Projekt technologiczny.
  5. Umowa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
  6. Sprawozdanie z badań wody.
  7. Umowa na wywóz odpadów stałych.
  8. Protokół z badania technicznej sprawności działania wentylacji mechanicznej.